sábado, 1 de junio de 2013

L'escola de les emocions!



En aquesta entrada es tractarà sobre com hauria de ser l’escola d’avui en dia per a donar resposta a les necessitats emocionals dels seus alumnes.
Plantejar-m’ho em condueix a preguntar-me: En l’actualitat, s’atenen a les necessitats emocionals dins de l’àmbit escolar? Si no ho fan, per quina raó no són tractades i incorporades? i Quin tipus d’escola és el que volem arribar a aconseguir?

A continuació, us explicaré quins són, des del meu punt de vista, els aspectes que inclouria a l’escola amb l’objectiu  d’atendre a les necessitats emocionals dels infants i als docents que treballen amb ells.
Per començar, una escola centrada en  els nens, hauria d’ajudar a potenciar i desenvolupar les seves capacitats socials, intel·lectuals, i sobretot, afectives, en gran mesura. Vincles que possiblement en un altre context no es produiria de la mateixa intensitat. Malgrat això, dir que, en l’actualitat, són molts pares els que decideixen no escolaritzar als seus fills, i ser, per tant, ells mateixos els que atenguin a les necessitats i als ritmes dels fills, al mateix temps que els prepara per a la futura vida social.

  •  Quines són les necessitats que hauria de cobrir?


-          Autonomia: Un aspecte clau que hauria de complir l’escola, seria que se li permetés als alumnes, de manera progressiva, l’autonomia. Aquesta autonomia hauria d’anar lligada a la capacitat intrínseca i conscient del que l’infant està realitzant i creixent. És a dir, es tracta de que  “sàpiga fer perquè m’ho han deixat fer i saber reconèixer el jo mateix he après”. Intentant així, que no recaigui en la sobreprotecció (de la qual parlàvem en l’entrada anterior) per part de les persones adultes. 
-          Seguretat:   Des del meu punt de vista, la seguretat és molt important en tots els sentits. Ja que  l’infant, des de que ben petit, busca  la seguretat, la proximitat, la calidesa i l’acollida dels demés individus. Sentir que algú el té compte, que l’ajuda amb els errors i potencia els seus assoliments,  produeix que tingui una bona autoestima i que es vegi millor amb si mateix. També, és cert que la proximitat, la seguretat es pot aconseguir mitjançant un abraç, un contacte amb els dits, és molt beneficiós per a la seva salut.

  Això em fa recordar que algun mestre estant a l’aula no us ha explicat alguna història o algun fet que li hagi succeït? Veritat, que et crea més seguretat i proximitat, que un altre que únicament s’ha limitat a donar a classe, deixant de banda,  totes les emocions i vincle que tot això produeix?

“La seguridad afectiva es el placer con que vive el niño el proceso que empieza el estado de deseo o necesidad hasta su satisfacción” (Vicenç Arnaiz).
-          Socialització:   La socialització és fonamental pel desenvolupament dels infants. Ja que des de ben petits s’ entrellacen vincles, es comparteixen experiències, s’amplien i  es contrasten  punts de vista. Tots aquests aspectes tenen com  a finalitat la socialització i la relació interpersonal.
   Per tant, quedaria inclòs en aquest concepte: el coneixement de nous grups socials amb els quals s’estableixen vincles de comunicació o proximitat entre ells i que desemboquen en la confiança i el reconeixement en ells i en un mateix.

Confiar en que et sostendran!




-          Preparació per  a la vida futura:  Es pretén aconseguir que amb ajuda de l’escola, els nens tinguin connexions directes entre el que realitzen en aquest àmbit i amb el que es trobaran en la vida real. D’aquesta manera, trobo rellevant dir que el que no es vol és que els aprenentatges siguin propedèutics, és a dir, que preparin per  al curs següent sense cap mena de significació lògica (Ausubel) sinó que sigui l’infant el propi creador del seu propi aprenentatge. D’aquí la importància que es  comenci  a treballar des de ben petits aquesta preparació de la vida.


  • Quins són els objectius que persegueix l’escola?

-          Integrar a les famílies dins de la comunitat educativa:
   La família forma part dins de la comunitat educativa des del moment en el que els pares d’un      infant decideixen escolaritzar-lo. A partir d’aquest moment, tal i com ens diuen Isabel Solé, Teresa Huguet i Eulàlia Bassedas en    Aprendre i ensenyar a l’educació infantil:
 ”Es tracta d’un coneixement progressiu i mutu, que té la virtut d’anar donant indicadors perquè familiars i mestres no només coneguin millor la criatura que vieu en tots dos contextos, sinó també per anar-se fent una representació cada cop més ajustada dels interlocutors”.


Les famílies, tal i com han dit les anteriors autores, són una part indispensable dins de tot procés educatiu. D’aquí la importància que des de la primera entrevista que es produeix amb les famílies (pares, avis,.. en funció de la situació de la família), s’inspiri confiança, tranquil·litat i seguretat. Així com també, es produeixin reunions progressives amb els progenitors per a explicar l’evolució dels seus fills, no únicament quan realitza alguna cosa malament.

En resum, és important establir un vincle proper entre Família- Escola. 

-          Educar i treballar de manera directa les emocions:    
    Els mestres com a professionals de l’educació, haurien de ser un exemple de coherència, d’afecte i de límits.  
Ja que a través de les emocions, les persones som capaces d’establir connexions més properes amb els nens i coneixer-mos a nosaltres mateixos. Perquè tal i com ens deia Maria Montessori, els infants són com esponges, tot el que els hi donem ho absorbeixen. Per tant, el que vull dir amb això és que si des de ben petits se’ls estableixen unes pautes, unes guies clares i concises, es podrà crear una major proximitat cap a ells, al mateix moment que es sentiran segurs, i es veuran millor amb si mateixos.

-          Potenciar les interaccions i relacions entre els grups de nens:
       Els nens des de ben petits busquen la relació, l’establiment de comunicació, de vincles, compartir un espai amb altres infants. Això comporta que sigui la primera socialització que es produeixi fora de l’àmbit familiar.
D’aquesta manera, a través d’aquest nou context de socialització dels infants, ells mateixos s’identificaran amb els demés ja que serà com el seu propi mirall (autoidentifació) i es coneixeran més en profunditat.
Reconèixer-se a si mateix davant d'una situació

 

També, els infants experimentaran moltes emocions (alegria, por, tristesa, entre altres) que els ajudarà a preparar-se per a la vida futura, i en el que la docent realitzarà un paper important de mediadora (de manera positiva) entre el grup-classe i la construcció d’aquesta imatge de si mateix (de la que parlava en el paràgraf anterior).

-          Creure en les teves pròpies metes, capacitats i límits:  
L’educació d’un infant permet conscienciar-los (a ells mateixos) de que són capaços d’aconseguir el que es proposin. I en el que la mestra actuaria com una guia del procés, no com a principal subjecte del seu aprenentatge. És a dir, estaríem parlant de que el nen amb l’experiència assimila habilitats cognitives i emocionals per a reconèixer-se davant d’una determinada situació. És aquí on  considero imprescindible dir que cada nen té uns objectius i unes concepcions sobre si mateix que facilita l’autoconeixement i autoreconeixement.


-          Desenvolupar el pensament crític, la reflexió i potenciar les capacitats cognitives, socials i emocionals dels nens:  
     En l’actualitat, moltes escoles estan començant a incloure dins de les aules la reflexió, el perquè del comportament dels nens.
I en el que trobo que  la “metacognició” es troba molt vinculat amb aquest aspecte. Degut a que és la  reflexió sobre el que sé i perquè sé el que sé, però en sobre mi mateix. Amb aquesta actitud estem anant cap a un major paper conscient i creatiu dels infants, en el que  ells mateixos el que són els creadors del seu propi aprenentatge.
Dos articles que ho mostren són els següents:


Així també, he trobat un document d’una professora d’una universitat de La Rioja, explica la manera en la que podem treballar de manera activa i directa  les emocions. Amb les emocions, incloc el pensament crític, la reflexió i les capacitats intrínseques de cada un.



Tot i això, em crida l’atenció com, en moltes escoles o escoletes no es presta la suficient atenció a l’educació emocional. Considero que les emocions són una part insubstituïble de la persona i per tant,  en la vida dels individus.
Per explicar-ho m’agradaria posar un cas pràctic: Mario, és un nen es troba escolaritzat en un centre educatiu i el qual cada vegada que plora, la mestra li diu “No ploris”. Com a resposta, ell no sap com gestionar les seves emocions, ja que no sap perquè ha de deixar de fer-ho. Com a conseqüència el seu nivell de relació o de socialització amb el seus grups d’iguals és baix. Per tant, minva en Mario, una bona confiança, una bona seguretat, un bon vincle i una bona autoestima.  Capacitats bàsiques i essencials que haurien de ser treballades des de ben petits. Per tant, podríem dir que les emocions, com les treballem amb els infants, el tracte que els donem juguen un paper fonamental.  

 Arrel d’aquest aspecte, m’ha paregut interessant deixar-vos un article del Diari de El País a on s’explica que Espanya suspèn en la temàtica de les emocions.


Així també, Miguel Ángel Santos Guerra també considera essencial treballar-les.

  • Quin model hauria de seguir l’escola dels nostres dies per a fomentar i incloure dins de l’àmbit escolar les emocions?

Des de la meva perspectiva, en l’escola d’Educació Infantil i en l’habitatge dels infants són els espais que es propicien, en major grau, l’apropament i el desenvolupament de les capacitats i el treball de les emocions.
M’explico, l’escola i l’educació en el propi habitatge permet donar veu al que els infants senten, és  a dir, es dóna l’oportunitat en primera mà, de que expliquin com es sentin i treballar-les.
Un exemple, podria ser, la tristesa o amb l’alegria. Quan un nen arriba a l’aula o quan els pares veuen que es troba trist, és perquè hi hagut una situació al darrere que l’ha provocat aquesta emoció primària. Per tant, podem preguntar-li el motiu pel qual es sent d’aquesta manera (autoreconeixement), realitzant un joc. Així també, els nens es mostraran més confiats i segurs de si mateixos. Ja que tal i com he dit amb anterioritats, als petits els hi agrada sentir-se escoltats, i que tinguin empatia per ells, és a dir que es posin en el seu lloc.

A més, amb aquests dos models d’ensenyament es dóna importància a l’infant i al model de guia que representa l’adult o el mestra. Mentre que aquests dos models potencien la imatge de l’infant, la guarderia, anul·la  l’autonomia, el sentiment de pertinença en un grup i únicament pretén  guardar als fills per manca de temps dels progenitors.


En conclusió, el que volem aconseguir és una escola oberta a les emocions, tenint sempre en compte les necessitats dels infants, que se’ls permeti ser autònoms (de manera progressiva) i que el que es treballi estigui interrelacionat i  pugui aplicar-lo a situacions de la vida quotidiana.

A continuació us deixo un vídeo en el que es plasma que es possible treballar en l’escola les emocions d’una manera senzilla.






Alicia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario