sábado, 15 de junio de 2013

Acabem amb un ....Dominó emocional


Considero que com a última entrada, ha arribat un bon moment (després d’uns mesos treballant amb les emocions), en el que com a futura mestra proposi i realitzi una activitat didàctica pels infants en relació a les emocions. I en la que també s’especificarà  la metodologia que s’emprarà, els objectius que persegueix, una avaluació i finalment, les raons per la que l’he seleccionada.
Des del meu punt de vista, la proposta d’una activitat en relació amb les emocions m’ajudarà en el meu futur, des de dos punts de vista. En primer lloc, perquè em fa qüestionar-me sobre com són d’importants les emocions en la vida quotidiana, i més, de  començar a treballar-les des d’edats primerenques. I en segon lloc, degut a que cercar recursos i opinions d’especialistes m’ajudarà a ampliar els coneixements assimilats o  que ja coneixia o a crear-ne de  nous.

Sentim des de ben petits. 
Parlant ara de recursos, comentar que en relació amb la proposta de l’activitat, el mestre ens en va proporcionar un ampli ventall. De tots ells, havíem de  seleccionar-ne una i realitzar-ne canvis o variacions que trobéssim oportunes. L’activitat que he seleccionat és de la següent pàgina web:

  • TÍTOL DE L’ACTIVITAT:
L’activitat s’anomena Dominó emocions cares.

  • DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:

Aquesta activitat que treballa les emocions va destinada a infants de 5-6 anys, (podent realitzar canvis per a l’adaptació en altres cicles),  i que es farà de manera individual (però que es podrà comptar amb l’ajuda d’altres infants). D’aquesta manera, es pretén que els nens cooperin i que s’ajudin entre ells.

1)                 La mestra haurà preguntat als infants, durant el transcurs l’inici del curs escolar, quines són les emocions que coneixen, i  les quals, la docent  n’hauria fet tot un recull en un full. D’aquesta manera, se’ls està donant l’oportunitat de comunicar-se i de verbalitzar les seves emocions. Considero que és molt important incloure dins de la dinàmica de la classe la veu dels més petits i que expressin així, el seu jo més íntim i profund. 

2)                 En primer lloc, es realitzarà una assemblea en forma de quadrat (per variar la seva disposició) amb tots els nens. En aquesta, la mestra començarà explicant-lis que en la sessió d’avui treballaran les emocions a través d’un dominó especial. Però en primer lloc, procedirà  a preguntar-lis com es senten. Per consegüent,  la docent prosseguirà a explicar als petits com es realitza el joc que realitzaran en aquesta sessió.
Prèviament, la mestra haurà dissenyat unes targetes de gran tamany (realitzades amb paper o cartolina de color púrpura i posteriorment plastificades) en amb les que cada una d’elles, apareixeran dues cares amb emocions diferents. En aquesta activitat, les emocions que treballarem seran les dites pels infants, que en aquest cas serien les següents: l’alegria, la tristesa, la por,  la ràbia (enfado),  la vergonya i la sorpresa. Les targetes que se lis mostraran seran les següents:

 
3)                 Per a portar a terme l’activitat, tots els nens es col·locaran en la zona de l’assemblea en forma de rectangle (com  a l’inici de la sessió). A continuació, la mestra col·locarà totes les targetes (la quantitat variarà en funció del nombre d’alumnes) cap avall en un  recipient allargat. Seguidament, cada nen o nena haurà de triar sense mirar dues cartes (les imatges de les cartes seran diferents en totes elles, és a dir, en una targeta hi pot haver alegria i sorpresa, i en una altra sorpresa i por, i així successivament). Una vegada tots els nens l’han agafat, miren les seves targetes. La docent lis preguntarà qui vol començar el joc. El nen o nens que aixequin la mà començaren el joc del dominó.
El nen/nena  o nens/nenes que inicien el joc, triaran una de les dues targetes de les emocions, i hauran de representar-la mitjançant el cos o amb el llenguatge no verbal. La resta de companys, tractarà d’endevinar  quina és l’emoció representada. En el cas de que algun dels nens, no entengui algunes de les emocions, el company situat a la seva dreta en el cercle l’ajudarà. Una vegada, que s’ha endevinat, l’infant col·locarà en el centre del cercle la seva targeta, i procedirà a explicar una situació viscuda amb aquella emoció. I en el que la mestra o els infants podran realitzar preguntes per ajudar-lo. Una vegada hagi finalitzat d’explicar la seva vivència, prosseguirà el nen que es troba a la seva dreta. De manera que quedarà un dominó amb les diferents emocions col·locat de manera lliure.  •        QUIN MATERIAL NECESSITEM:
Per a la realització de l’activitat “Dominó emoció cares” necessitem:

-          Una fulla amb el nom de les emocions dites pels infants.
-          Cartolines de color púrpura.
-          Imatges d’emocions.
-          Forro per plastificar.
-          Rúbrica d’avaluació.


  • OBJECTIUS QUE  TREBALLA:

L’activitat del Dominó presenta nombrosos objectius de caire emocional, i els quals des del meu punt de vista, cal tenir molt presents. Aquests objectius són els següents:  

-          Aprendre a expressar les emocions a la resta de companys (habilitats comunicatives). Trobo que treballar des de ben petits l’expressió i  la comunicació assertiva des de ben petits ens ajuda, per una banda,  a establir noves relacions amb les demés persones, i per una altra banda, a mostrar-nos confiats en el moment de parlar o mostrar-nos en públic, i sobretot a no tenir vergonya  a fer-ho.
-          Per aquest motiu, us ensenyo un vídeo en el qual un expert de la comunicació, Fernando Alvárez, ens ensenya unes pautes per no mostrar vergonya davant de determinades circumstàncies.

-          Aprendre a reconèixer, identificar i endevinar les emocions dels altres. (empatia). L’empatia és una de les eines principals emocionals. En el sentit que permet apropar-nos  assertivament a altres individus, al mateix temps que ens posem en el seu paper. Pensar en el que faria l’altra persona, com ho faria, per exemple per a solucionar un problema de bloqueig (pels nervis). Terme que Hoffman ho estableix i identifica com “experiència afectiva vicarial dels sentiments d’una persona”.


-          Distingir i discriminar emocions: Els infants des de ben petits comencen  a distingir les diferents emocions. Amb l’activitat del dominó es fomenta aquest objectiu,  ja que a les targetes hi apareixen dues emocions diferents, les quals han de triar-ne una. D’aquesta manera, trobo que la capacitat de distinció s’adquireix amb la pràctica i amb el treball continu.


-          Establir noves relacions interpersonals significatives:  els companys de la classe, suposen pels infants, noves relacions significatives i de gran valor. Ja que comparteixen moltes experiències junts, moltes emocions. Motiu pel qual considero que cal esmentar que un bon vincle, pot produir relacions fortes d’amistat, de confiança, de seguretat, i sobretot, de consideració positiva.

Els nostres camins es creuran.


-          Afavorir el desenvolupament cognitiu dels petits amb  l’explicació de les vivències. Considero que fer recordar les  pròpies vivències, és una manera d’entrar dins del pensament humà de l’infant, així com també una forma de trencar amb la seva inseguretat emocional.
La nova adaptació del joc del Dominó suposa una gran quantitat d’objectius, els quals es vénen íntimament lligats amb el treball d’una sèrie de continguts o competències educatives.

  • COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN:
  
  Quines competències penseu que caldria treballar en relació a aquest joc? Opineu que són importants únicament les competències comunicatives o les emocionals?
  En primer lloc, cal dir que es treballen una gran quantitat de competències bàsiques com puguin ser: la competència d’iniciativa i autonomia, la competència comunicativa, així com també la competència d’aprendre  a aprendre.  Considero que aquesta última, l’aprendre a aprendre és essencial tenir-la en compte, ja que estan oferint-li a l’infant de que sigui el propi creador del seu aprenentatge.
  A més d’aquestes, també inclou altres àrees curriculars amb les quals es poden connectar i treballar de manera conjunta, com per exemple: l’educació per al desenvolupament integral de la persona o l’educació visual i plàstica.


  • AVALUACIÓ DEL PROCÉS:
L’avaluació és un dels aspectes que, com a mestra, trobo que és de rellevant importància incloure-la i tenir-la ben present. A primera vista, pot semblar que un mètode d’avaluació, únicament ha de tenir en compte el resultat final com en els mètodes tradicionals, però aquest aspecte és incert. S’ha de tenir cura dels processos i avanços dels infants des del seu inici fins al seu final, ja que d’aquesta manera, se’ls està fent partícips de la seva evolució i dels seus avanços.
En referència als mètodes d’avaluar que empraria, dir que en primer lloc, portaria a terme una rúbrica d’avaluació d’aquesta activitat des del punt de vista de la docent. I en la que s’avaluaria cada infant. Després d’omplir-la parlaria amb el nen en qüestió, per a que conegués quin és o quins són aquells aspectes que ha fet bé, quins pot millorar i com ho pot fer. I en segona instància, s’ho comunicaria a la família, establint així confiança i vincle amb aquesta. La rúbrica que s’emplenaria seria la següent:

Nom de l’alumne:
SEMPRE
A VEGADES
MAI
TRANSMISSIÓ D’INFORMACIÓSOL·LICITA AJUDA ALS DEMÉS NENSEXPRESSIÓ DE LES EMOCIONS- Quins aspectes caldria millorar?
- Com es poden millorar?

En segon lloc, i després de la realització de l’activitat, preguntaria als infants, com s’han vist durant el procés de la sessió i que expressin quines emocions han sentit en el moment de parlar en públic. O també, li podria donar una rúbrica.
I en tercer lloc, una coavaluació entre companys seria encertada, sempre amb la que es basaria amb l’empatia entre ells mateixos.
  • RAONS DE SELECCIÓ D’AQUESTA ACTIVITAT:
Per finalitzar, m’agradaria explicar les raons o motius que m’han portat a seleccionar aquesta activitat:

-          Fomenta la comunicació i el diàleg entre els nens (habilitats socials).
-          Col·laboració entre els infants.
-          Es treballen de manera directa amb les emocions.
-          Facilita l’expressió de les pròpies emocions.
-          Facilita aprenentatge significatiu i vivencial i record d’experiències viscudes.
-          És una activitat lúdica i dinàmica.
-          Està basada en el moviment del cos, moviment no verbal.
-          L’activitat atén provoca respectes de ritmes. No implica velocitats ni ritmes innecessaris.
-          Permet la reflexió dels aprenentatges.
-          Es treballen en conjunt amb diverses àrees curriculars.


Per concloure dir que la realització d’una activitat pels infants, suposa una gran reflexió pels mestres. En el sentit que t’obliga a tu mateix a buscar maneres, materials, recursos que els puguin ser útils, que no s’avorreixen, que incentivi el seu interès, la seva curiositat, i sobretot que expressin les seves emocions i que reflexionen sobre aquest nou aprenentatge.
Per tant, com a futura mestra, només queda dir que el meu objectiu serà: donar l’oportunitat a les emocions de que entrin en les nostres vides.

Alicia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario